วิวัฒนาการของภาคการเกษตร กับการใช้โดรน (drone) แทนแรงงานมนุษย์

การเกษตร การทำฟาร์ม โดยปกติแล้วจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ ที่จะต้องใช้แรงงานคนค่อนข้างมากเพื่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง ด้วยการนำเทคโนโลยีอย่างโดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ  (Unmanned Aerial Vehicles) เข้ามาช่วยส่งเสริมการทำการเกษตรนั้น จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานคน ยิ่งในภาวะที่แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจนเกือบจะขาดแคลนด้วยแล้ว ยิ่งช่วยเกษตรกรเจ้าของกิจการได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้าเกษตรได้อย่างแม่นยำได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วย

Drone นำมาใช้ในไร่นาได้อย่างไรบ้าง?

  1. เก็บข้อมูลภายในไร่นาเพื่อนำมาวิเคราะห์

การใช้โดรนที่มีกล้องติด เพื่อบินขึ้นไปถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อเก็บข้อมูลของการเจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกันแล้วแสดงผลแบบแยกพื้นที่ออกเป็นสีต่าง ๆ ง่ายต่อการวิเคราะห์หาการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละจุด มีเซนเซอร์เพื่อวัดความชื้นของอากาศ อุณหภูมิในดินและในอากาศ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ในช่วงเวลาต่าง ๆ ผนวกกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา Macroclimate หรือ เรดาร์ ข้อมูลดาวเทียม โมเดลสภาพอากาศ เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อไป

  1. ป้องกัน กำจัด ศัตรูพืช

โดรนสามารถนำมาใช้ในการรดน้ำ การให้ฮอร์โมน การหว่านเมล็ดพันธ์ การหว่านปุ๋ย เพื่อลดข้อจำกัดของต้นพืชที่สูงทำให้แรงงานมนุษย์ไม่สามารถรดได้อย่างทั่วถึง โดยที่โดรนสามารถปรับระดับความสูงระหว่างตัวมันเองและต้นพืชอัตโนมัติ และสามารถติดตั้งระบบอัติโนมัติให้โดรนมีการปรับระดับหัวฉีดพ่นให้พ่นแบบเบาลง หรือแรงขึ้นได้ให้สอดคล้องกันกับความสูงของต้นพืช ซึ่งจะทำให้การพ่นนั้นจะไปถึงต้นพืชทุกต้นแน่นอน รวมถึงกำหนดช่วงเวลาของการให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจต้องทำในเวลาอันรวดเร็ว สำหรับต้นพืชที่ไม่สูงนัก การใช้โดรนก็ยังคงเป็นประโยชน์เพราะต้นพืชไม่ต้องโดนรุกรานเหยียบย่ำโดยมนุษย์เช่นกัน ยิ่งกว่านั้น เมื่อนำโดรนมาติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน เมื่อตรวจจับได้ว่ามีสัตว์เข้ามาใกล้ในพื้นที่ฟาร์ม โดรนสามารถปล่อยคลื่นอัลตราโซนิค (ultrasonic waves) ซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเพื่อขับไล่สัตว์เหล่านั้นไปจากฟาร์มโดยไม่ต้องทำร้ายสัตว์ ทำให้สัตว์เหล่านั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ และที่สำคัญ โดรนสามารถติดตั้งโปรแกรมระบบกันหลงทางเพื่อที่เจ้าโดรนนั้นจะสามารถบินกลับมาตำแหน่งเดิมได้เองด้วย

จะเห็นว่า ในภาคการเกษตร โดรนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน โดรนตัวหนึ่ง ๆ สามารถทำงานได้ถึง 10-20 ไร่ต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำประหยัดเวลามากกว่าการใช้แรงงานคน ทั้งยังวางแผนควบคุมคุณภาพการผลิตและคาดการณ์ปริมาณผลผลิตได้อย่างแม่นยำอีกด้วย