ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะตัวช่วยใหม่ในการสรุปเนื้อหาสำหรับนักอ่าน

การอ่านถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ สามารถฝึกได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเวลา แบบไม่มีข้อจำกัด ถือได้ว่าถ้าอ่านมากก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น การอ่านนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้รับรู้ เข้าใจ ในเรื่องของความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และความบันเทิงต่าง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่าน การอ่านจึงถือเป็นรูปแบบการรับสารประเภทหนึ่ง เหมือนกับการฟัง การอ่านเป็นการสื่อสารของผู้เขียนที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความต้องการที่จะนำสิ่งต่าง ๆ ที่รับรู้ หรือเข้าใจมานำเสนอให้ผู้อ่านได้อ่าน เพื่อให้เข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ผ่านข้อมูล ข่าวสาร และงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ผ่านการเขียน หรือการพิมพ์ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น จดหมาย หนังสือ วารสาร เรื่องเล่า และบทความ เป็นต้น การอ่านถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมมีความรู้ และคุณภาพเพิ่มขึ้น เพราะได้รู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพิ่มมากขึ้น การอ่านมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทำให้รู้เท่าทันสิ่งรอบตัว ช่วยเพิ่มกระบวนการคิดในแง่มุมต่าง ๆ และ การอ่านยังช่วยเพิ่มความสนุกสนาน หรือความบันเทิง

                การอ่านหนังสือส่วนใหญ่ผู้อ่านมักจะเน้นข้อความสำคัญที่ต้องการสรุปไว้ แต่ปัญหาคือ หนังสือ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ทำการเน้น หรือย้ำไว้จะดูเลอะเทอะ หรือสกปรกไปด้วยสีของปากกาไฮไลท์ ทำให้ไม่น่าหยิบมาอ่านซ้ำ ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย นวัตกรรมปากกาไฮไลท์อัจฉริยะถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักอ่านหลาย ๆ คน ที่จะลดปัญหาจากปากกาไฮไลท์แบบธรรมดา ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะนี้การใช้งาน ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยสัญญาณ Bluetooth โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Smart Phone และ Tablet ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะมีเซนเซอร์อยู่ที่บริเวณหัวของปากกา เพียงแค่เอาปากกาลากผ่านตัวหนังสือที่ต้องการจะเน้นย้ำ เซนเซอร์ก็จะทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลที่ทำการลากผ่านไปยังหน้าจอของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ไว้ทันที ข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอสามารถเลือกเก็บได้หลากหลายช่องทาง และสามารถที่จะทำการ Share ผ่าน Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ในทันที โดยที่ถ้าต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลก็สามารถทำได้ ด้วยการพิมพ์จากแป้นพิมพ์ สิ่งที่ถือได้ว่าทันสมัยที่สุดสำหรับนวัตกรรมปากกาไฮไลท์อัจฉริยะคือ สามารถแปลภาษาได้มากถึง 40 ภาษา ทำให้สามารถส่งข้อมูลให้กับคนต่างชาติรับรู้ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นในการอ่านบาร์โค้ดได้ และสามารถอ่านออกเสียงให้ฟังได้ทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการละสายตาจากสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ แต่ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทำการเก็บบันทึกไว้คืออะไร

                การอ่านถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ผู้ที่อ่านมากมักจะมีความรู้ ความคิดมากกว่าคนที่อ่านน้อย ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น หรือกลายมาเป็นผู้ช่วยคนใหม่สำหรับนักอ่านหนังสือ เพราะการทำงานสะดวก และรวดเร็วอย่างมาก ที่สำคัญที่สุดราคาก็ไม่แพงจนเกินเอื้อมถึง